Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riik tõhustab kontrolli maavarade kaevandamise üle
Maa-amet hakkab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ellu viima maardlate kaevandamistegevuse aerokontrolli projekti, et saada ülevaadet maavarade tegelikest kaevandamismahtudest.

Keskkonnakahjude vältimiseks peavad kaevandajad kinni pidama kaevandamisloas esitatud nõuetest ja kaevandamismahtudest. Samuti on rahanduslikult ja majanduslikult tähtis, et kaevandamisloa omanikud esitaksid kaevandatud maavarade koguste kohta õigeaegselt korrektseid aruandeid.

Maa-ameti kui keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud töötleja üks ülesandeid on pidada arvestust kaevandatud maavara mahtude üle ja koostada maavaravarude koondbilanssi. See kohustab Maa-ametit tugevdama riigipoolset kontrolli maavaravaru kaevandamismahtude, mäeeraldise piiridest kinnipidamise ja ka esitatud andmete täpsuse üle. Maa-amet esitas SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse rahastada kaevandamistegevuse aerokontrolli. Maa-ametil on olemas selleks sobilik lennuk ja tehnilised vahendid ning maapõue valdkonda tundvad spetsialistid.

Projekti raames laserskaneeritakse ja pildistatakse õhust mäeeraldised, koostatakse kõrgusmudel ja võrreldakse saadud andmeid kaevandamislubade tingimuste ja keskkonnaregistri maardlate nimistu andmetega. Tulemus vormistatakse seletuskirjana, mille alusel saab kontrollida maavara kaevandamisõiguse tasu arvestust ja teha keskkonnakahjude arvestusi. Projekti tulemusi saab hiljem kasutada baasandmetena järgmistel aastatel järgmiste etappide tööde jooksul mäeeraldiste mõõtmistulemuste võrdlemisel. Esimesed lennud on plaanis teha kohe peale lume sulamist.

KIK toetab projekti 3 040 000 krooniga.

Eestis on praegu vormistatud üle 450 mäeeraldise maavaravaru kaevandamiseks.


Brita Merisalu
13 Märts 2009
  Kommentaarid