www.vnl.ee

alaealiste õigusrikkumiste retsidiivsus tuleb vähendada 30%-ni

Lang: alaealiste õigusrikkumiste retsidiivsus tuleb vähendada 30%-ni

Eile, 26. novembril külastas justiitsminister Rein Lang kodanikupäeva puhul
kooli kutsel Kaagvere erikooli, kus muuhulgas arutleti ka erikoolide probleemide
ja tuleviku üle.

Kaagvere erikooli direktrissi Sirje Hänni sõnul kutsuti justiitsminister kooli
külastama just kodanikupäeva tähistamiseks. "Justiitsministeeriumi puhul on väga
hea meel tõdeda, et tegeldakse ka erikoolide teemaga, mida käsitleti
äsjavalminud alaealiste kuritegevuse vähendamise arengukavas," tõdes Hänni.

Rein Langi arvates peaks rohkem kasutama võimalust saata raskustes noor õppima
teise maakonna kooli, eemale probleemsetest sõpradest ja kodusest nõiaringist,
koos riigipoolse toetusega finantside ja erialase kaadri näol.

"See võib täna tunduda küll kallis, kuid kui me püüdleme eesmärgi poole
vähendada alaealiste õigusrikkumiste retsidiivsust 30 protsendini, siis homme on
see jällegi väga odav," vihjas Lang kriminaalmenetluse ja vangide ülalpidamise
kuludele, mida maksumaksja vastasel juhul tulevikus kandma peaks.

Kõik kohtumisel osalenud osapooled olid ühel nõul ka selles, et koolikohustuse
täitmiseks tuleb luua võimaluste paljusus ning et eelkõige tuleks panus teha
koolile, kus laps õpib. "Koolide hindamine tuleks selliselt ümber teha, et kool
ei oleks enam motiveeritud kasvatusraskustega laste nimekirjast kustutamisele,"
ütles Lang.

Lisaks peaks justiitsministri arvates arendama välja ka asendusperede süsteemi.

Rein Lang tervitas igati Haridus- ja teadusministeeriumi abiminister Erkki
Piisangu esitletud plaani erikoolide diferentseerimiseks. "Selles on meil
täiesti ühtne seisukoht - peab eksisteerima erikoolide paljusus," rõhutas Lang.
"Eriti oluline on see vanglakogemusega noorte eraldamisel näiteks esmakordselt
erikooli sattunutest, sest nende kokkupaigutamine on absoluutselt lubamatu,"
lisas justiitsminister.

Küll aga peaks Langi arvates olema ühe erikooli kasvandike arv mitte enam kui 30
last. "Selles osas lähevad meie arvamused Haridus- ja teadusministeeriumiga, kes
plaanib olemasolevaid koole renoveerida, mõnevõrra lahku," ütles minister.
"Loodetavalt aga näeb erikoolide arengukava ette tõelisi muutusi ega ole
lihtsalt järjekordne kinnisvara arendus- ja ehitusprojekt," avaldas Lang ühtlasi
lootust.

Justiitsminister kohtus ka Kaagvere kasvandikega, kellega arutleti nii
erikoolide teemal kui kodanikuõiguste- ja vabaduste üle ning kelle küsimustele
minister vastas.

Justiitsministeeriumis hiljuti valminud "Alaealiste kuritegevuse vähendamise
arengukava aastateks 2007-2009" käsitleb muuhulgas ka erikoolide valdkonda.
Erikoolide puhul tuuakse eesmärkidena välja turvalise koolikeskkonna loomine,
õpilaste erikooli suunamise korrastamine ning erikoolide õppe- ja kasvatustöö
arendamine, sealhulgas perekeskse õpilaste hajutatuse mudeli rakendamine. Eraldi
käsitletakse arengukavas ka järelhooldussüsteemi loomist erikoolist lahkujatele.


Mart Siilivask
__________________
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
6 208 118
5 342 6784
mart.siilivask@just.ee


   27 November 2006