Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Vabariigi Valitsuse istungilt
Valitsus arutas ja kiitis heaks lastekaitse kontseptsiooni eelnõu.

Kontseptsiooni eesmärgiks on luua terviklik süsteem lapse õiguste kaitse korralduseks ning teha ettepanekud vajalike muudatuste tegemiseks lapse õigusi ja kaitset sätestavatesse ja reguleerivatesse seadustesse. Üks võimalik meede eesmärgi saavutamiseks on koostada uus praktilist rakendust võimaldav lastekaitse seadus.

Kontseptsioon ning sellele järgnev seadus täidavad eesmärki täpsustada ÜRO lapse õiguste konventsiooni nõudeid vastavalt Eesti kontekstile selgete ning üheselt mõistetavate juhistega. Samuti on kontseptsiooni eesmärgiks ühtlustada üle-eestilist lastekaitsetöö praktikat, et oleks tagatud standarditele vastav ning kvaliteetne abi lapsele ja perele terves Eestis.Valitsus kiitis heaks eelnõu Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a määruse nr 216 "Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord" muutmine

Eelnõu kohaselt muudetakse valitsuse 1993. a määrusega kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra punkti 40 esimest lauset, jättes sellest välja sätte, mis nõuab ühistatud vara kompenseerimiseks väljaantava põllumajandusministri käskkirja kooskõlastamist rahandusministri poolt.

Valitsuse 9.12.2004.a istungil, kus oli arutusel ülevaade erastamisväärtpaberite väljaandmisest ja kasutamisest seisuga 15. oktoober 2004.a, nõustuti rahandusministri ettepanekuga loobuda ühistatud vara kompenseerimiseks väljaantavate põllumajandusministri käskkirjade kooskõlastamisest rahandusministri poolt.
Rahandusministrile tehti ülesandeks esitada 20.detsembriks 2004.a valitsuse istungile määruse eelnõu vastava muudatuse tegemiseks.

Kompensatsioonitaotluste täiendav läbivaatamine ja kooskõlastamine rahandusministeeriumi poolt on muutunud tarbetut töö- ja ajakulu nõudvaks kohustuseks. Rahandusministeerium saab ühistatud vara kompenseerimist vajalikul määral jälgida ka registriandmete põhjal.

Määruse vastuvõtmisel kiireneb ühistatud vara riigipoolse kompenseerimise taotluste menetlemine mitme nädala võrra, mis seni kulus ministri käskkirja kooskõlastamisele. Väheneb nii põllumajandusministeeriumi kui rahandusministeeriumi töö- ja ajakulu ning mingeid rahalisi kulutusi muudatuse rakendamine ei nõua.Valitsus kiitis heaks "Planeerimisseaduse muutmise seaduse" eelnõu

Seaduseelnõu esitatakse eesmärgiga anda majandus- ja kommunikatsiooniministrile volitusnorm Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu kehtestamiseks. Kehtiva seaduse kohaselt anti majandus- ja kommunikatsiooniministrile volitus kehtestada Euroopa Liidu liikmesriigis arhitekti kutsekvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu.

Muudatus on vajalik seoses Eesti kohustusega tagada automaatne tunnustamine nendele arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele, mis on väljastatud Euroopa Liidu liikmesriikides ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid (Island, Norra, Lichtenstein) ja Šveitsis.

EÕK /  VNL-Online
27 Jaanuar 2005
  Kommentaarid