Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Uus seadus annab keskkonnatasudele kindlad raamid
Vabariigi Valitsus kiitis täna, 8. septembril, heaks Keskkonntasude seaduse eelnõu, mis korrigeerib ja täpsustab loodusvarade kasutamise ning saasteainete keskkonda viimisega seonduvat.

Keskkonnatasude seaduse eesmärk on koondada ühte terviklikku õigusakti seni eri seadustes ja nende rakendusaktides sätestatud keskkonnatasude rakendamise alused, nende arvutamise, maksmise ja laekunud raha kasutamise, kontrollimise ja aruandluse regulatsioonid. Samuti määrab seadus kindlaks keskkonnakasutuse tasulisuse ulatuse ja saastetasumäärad kuni aastani 2009.

Eestis tuleb kõikide tähtsamate riigile kuuluvate loodusvarade kasutamise ning saasteainete ja jäätmete keskkonda viimise õiguse eest maksta keskkonnatasu*. Keskkonnatasude maksmist ja kasutamist on seni käsitletud seitsme seaduse üksikutes sätetes ning nende seaduste alusel kehtestatud rakendusaktides.

Õigusaktide rohkusest tulenevalt on paljud keskkonnatasudega seotud regulatsioonid jäänud puudulikuks või puuduvad üldse. Samuti pole kehtivates õigusaktides vajalikul määral sätestatud eraõiguslike isikute ja riigi nimel tegutsevate ametnike keskkonnatasude rakendamisega seotud õigused ja kohustused. See on tekitanud probleeme, toonud kaasa arusaamatusi ja ebakindlust ning raskendanud keskkonnatasudega seotud institutsioonide tööd.

Keskkonnatasusid rakendatakse Eestis juba 1991. aastast, kuid seni on olnud nende positiivne mõju keskkonnale olnud ebapiisav, kuna tasumäärad on olnud liiga madalad. Käesolevas seaduseelnõus nähakse ette tasumäärade tõstmist, et senisest oluliselt paremini keskkonna kaitsel kaasa aidata.

Keskkonnatasude seadus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2006. Seadus muudab kehtetuks saastetasu seaduse ja keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse ning mõned veeseaduse, maapõueseaduse, kalapüügiseaduse, metsaseaduse ja jahiseaduse paragrahvid.*Keskkonnatasu on saastetasu ja loodusvara kasutusõiguse tasu. Saastetasu makstakse saasteainete paiksetest saasteallikatest välisõhku, põhjavette, veekogusse või pinnasesse viimise ja jäätmete kõrvaldamise eest. Kasutusõiguse tasu makstakse maavarade kaevandamisõiguse, vee erikasutusõiguse, kalapüügiõiguse, kasvava metsa uuendusraie ja jahipiirkonna kasutusõiguse eest.

VNL-Online
08 September 2005
  Kommentaarid