Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Südamestrateegia rakendamine on alanud edukalt
Eelmise aasta alguses võeti vastu „Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riiklik strateegia 2005-2020”. Käesoleva aasta veebruaris tegi strateegia nõukogu oma korralisel koosolekul kokkuvõtted esimesest aastast.

Strateegia käivitus eelmise aasta teisest kvartalist. On positiivne, et kõik strateegias planeeritud tegevused said aasta lõpuks tehtud. Programmi tervikliku ja tõhusa elluviimise tagas eelkõige töö paikkondlikul tasandil.

Strateegia keskendub peamiselt riskikäitumise vähendamisele ja tervist toetava keskkonna suurendamisele. Südame- ja veresoonkonnahaiguste peamisteks käitumisriskideks on vähene liikumisaktiivsus, ebatervislikud toitumisharjumused ja suitsetamine ning olulisemateks keskkonnariskideks ebatervislik töö- ja elukeskkond. Ennetustegevuses on samuti oluline haigustest ohustatud inimrühmade väljaselgitamine ja nende riskide vähendamine.

2005. aasta kõige olulisem tulemus oli maakondliku võrgustiku käivitamine: kõigis maakondades loodi tervisenõukogud, tegevust alustasid tervisetoad. Tervisetoad on sisuliselt metoodilised kabinetid, mille põhiülesandeks on koostöös kohalike huvi-ja sidusgruppidega ellu viia südametervise alane tegevuskava. Tervisetubasid loodi kokku 19, lisaks maavalitsustele toimivad nad ka suuremate linnade juures ning tänu seal töötavatele aktiivsetele inimestele sai võimalikuks strateegia rakendumine lühikese aja jooksul.

Hoogustus tervistedendavate linnade, töökohtade, koolide, lasteaedade ja haiglate liikumine. Toimus konverents „Kommunikatsioon ja koostöö südame ja veresoonkonnahaiguste ennetamisel”.

Tervisetubade eestvedamisel kaardistati liikumis-ja sportimisvõimalused paikkondades. Informatsioon selle kohta on üleval maavalitsuste kodulehekülgedel või on infomaterjale levitatud üritustel ja kohalikes lehtedes. Koostöös spordiseltside ja omavalitsustega korraldati erinevaid liikumist edendavaid kampaaniaid ning tervisespordiüritusi, kokku 189 ettevõtmist. Lisaks toimusid südamenädala ning südamepäeva raames igas maakonnas liikumisteemalised üritused.

Oluline on ka uue spordiseaduse vastu võtmine. Lisaeelarvest toetati kehalise kasvatuse õppevahendite hankimist, samuti ulatuslikult mänguväljakute ja spordirajatistel rajamisel.

Koostöös Eesti toitumisteaduse seltsiga valmisid toitumis- ja toidusoovitused. Toidumessi raames viidi läbi seminar eesmärgiga teavitada tootjaid, toitlustajaid ja kaubandusettevõtteid mõtlema oma rolli üle rahva toitumisharjumuste kujunemisel ja valikute mõjutamisel.

Aprillis-mais toimus üldhariduskoolides kampaania “5+ puu- ja juurvilja päevas“. Maakondades toimusid lisaks kampaaniale koolitus „puu-ja juurvili koolitoidus” ja tervisliku menüü konkursid toitlustusasutustele. Teostati järelvalvet selgitamaks välja tervislikud koolipuhvetid ning toitlustusasutused, Tallinna tervisenõukogu tellimusel valmis juhendmaterjal „tervislik koolipuhvet“. Lisaks korraldati koolides ja lasteaedades tervisenädalaid, mille raames koostati näidismenüüsid ja viidi läbi temaatilisi joonistusvõistlusi.

Lisaks traditsioonilistele piima- ja leivanädala üritustele viidi läbi ka vähesoolast toitu propageerivaid üritusi. Tervisliku toitumise nõuandeid jagati läbi omavalitsuste interneti kodulehtede ja meedia. Kampaaniaüritustel mõõdeti tervisenäitajaid ja jagati materjale. Jätkus koolipiima programm, põhikooli 1-4 klassi õpilastele oli koolitoit tasuta.

2005. aastal arendati välja Suitsetamisest Loobujate Nõustamise (SLN) kabinettide võrgustik tervist edendavate haiglate baasil. Kui 2005. aasta algul osutati teenust 6 kabinetis, siis 2005. aasta lõpuks on kõik maakonnad kindlustatud nõustamisteenusega. 2006. aasta alguseks on avatud 20 kabinetti. Spetsiaalse täiendkoolituse said eelmise aasta jooksul 62 nõustajat, kes kõik töötavad praktiliselt nõustajatena.

Jätkati mitmel aastal edukalt läbiviidud „Suitsuprii klassi“ kampaaniat, mille eesmärgiks on ennetada suitsetamist laste ja noorte seas, motiveerida suitsetavaid õpilasi loobuma ja toetada mitte suitsetamist kui elu normi. 9 kuud kestvas kampaanias osales kokku 8000 õpilast 348 klassist ja 127 koolist. 9 kuu pärast lõpetas võistluse 137 klassi, kus ükski õpilane ega õpetaja ei suitsetanud (40% alustanutest). Jätkati 2004. aastal valminud õpetajaraamatu „ole tubakavaba“ metoodilise koolitustega, valmis ka venekeelne õpetajaraamat.

Uuest tubakaseadusest teavitati kohalikus meedias ja valmis trükis, mida jaotati maakondlike tervisetubade kaudu. Kodanikualgatuse suurendamiseks passiivse suitsetamise ennetamisel viidi läbi küsitlusi ning kampaaniaid ettevõtetes.

Jõustus perearstide boonusesüsteem, mis on suunatud ka südame-ja veresoonkonnahaiguste ennetusele elanikkonna hulgas. 2005. aasta lõpuks on tunnustatud südame-veresoonkonnahaiguste preventsiooni ravijuhend. Skriiningus osales kogu eelmise aasta jooksul 12 742 inimest ja 198 perearsti, 14 maakonna südamekabinetti ning 3 südametervise keskust.

Südamestrateegia raames viidi läbi südametervisliku toitumise, liikumisaktiivsuse ja suitsetamisest loobumise alane koolitus perearstidele ja –õdedele. Toimus kuus koolitust, kus osalesid 147 perearsti või -õde. Koolituse eesmärgiks oli anda eelkõige praktilist nõu selle kohta, kuidas suunata patsiendi terviseteaduslikku mõtlemist ja käitumist.

2006. aasta tegevustega on alustatud plaanipäraselt, 2005 aastal alustatu tegevustest jätkuvad terviseportaali ja toitumisprogrammi käivitamine ja täiustamine, maakonna tervisedendajate lülitumine maavalitsuste püsistruktuuri, inimeseõpetuse ainetundide lülitamine koolide õppekavadesse, regulaarne puuvilja lisamine koolitoidule.

Strateegiat koordineerib Sotsiaalministeerium. Tegevusi rakendatakse Tervise Arengu Instituudi kaudu ning maakondlikult koordineerivad seda maakonna tervisenõukogud. Strateegiasse panustavad ka Haridus- ja Teadusministeerium, Põllumajandusministeerium, Kultuuriministeerium, Siseministeerium, Linnade Liit, Maaomavalitsuste Liit, Kardioloogide Selts, Haigekassa, Tööandjate Keskliit, Maakonnaarstide Koda, Perearstide Selts ja Tervisedenduse Ühing.


Katrin Pärgmäe
20 Veebruar 2006
  Kommentaarid