Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Märtsi lõpul lõpevad konkurentsimääruste tähtajad
Määrus, mis reguleerib avalike konkursside korraldamist valdkondades, kus riik või kohalik omavalitsus annab ettevõtjale loa olla vastaval kaubaturul kas eelisseisundis võrreldes teiste ettevõtjatega või ainsaks ettevõtjaks, kehtib edasi ka pärast 31. märtsi.

Samas kaotab kehtivuse määrus grupierandi kohta konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate tehnosiirde kokkulepete sõlmimiseks.

Konkurentsiseaduse alusel kehtestatud määrus "Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord" peaks 31.märtsil kaotama kehtivuse. "Samas pole tegemist õigusaktiga, mille kehtimine peaks olema seotud ja piiratud konkreetse tähtajaga," märkis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tarbija- ja konkurentsipoliitika talituse juht Thea Palm. Ettevõtjate jaoks õiguskindluse tagamiseks saatis ministeerium kooskõlastusringile määruse eelnõu muudatuse, millega kaotatakse ära kehtivust piirav tähtaeg.

Vabariigi Valitsuse määrust kohaldatakse juhtudel, kui valdkonnas ei ole eriseadust, mis näeb nimetatud õiguse andmiseks ette teistsuguse korra. Nii saab näiteks anda ainuõiguse väärismetalltoodete seaduse alusel väärismetalli proovi tõendajana tegutsemiseks ja jäätmeseaduse alusel jäätmeveoks.

Tavaliselt antaksegi taoline õigus avaliku teenuse tunnuseid omavate teenuste osutamiseks, et tagada usaldusväärsus ja objektiivne hinnakujundus. Üldjuhul antakse eri- või ainuõigus kuni viieks aastaks. Kuigi määruses sätestatakse pakkumismenetluse tingimused, on siin siiski erinevus riigihangete seaduse alusel sõlmitavatest lepingutest, kuna eri- või ainuõiguse konkursi puhul ei ole tegemist kaupade ostmisega hankemenetluse korras, vaid õiguste andmisega.

"MKM soovib määrust siiski täiendavalt analüüsida ja konsulteerida osapooltega, kes rakendavad määrusega reguleeritud põhimõtteid. Seepärast ootab ministeerium riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ettepanekuid protseduuride paindlikumaks muutmise osas enne vastava töögrupi kokkukutsumist," sõnas Palm.

31.märtsil kaotab kehtivuse Vabariigi Valitsuse määrus grupierandi kohta konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate tehnosiirde kokkulepete sõlmimiseks. Vastav määrus jääb pikendamata, kuna praktikas puudub sellise õigusakti järele vajadus.

Eestis kehtivad grupierandid on välja töötatud Euroopa Liidu määruste alusel, et tagada ettevõtjaile sarnased tingimused Euroopa Liidu liikmesriikides kehtivate põhimõtetega.

Erandi rakendamine nimetatud kokkulepetele kergendab ettevõtjate sisenemist uutele kaubaturgudele. Tehnosiirde kokkulepped käsitlevad tehnoloogia litsentsimist, millega üks pool lubab teisel rakendada kokkuleppe objektiks olevat patenti, kasulikku mudelit või kaitsealust sorti eelkõige eesmärgiga toota, kasutada ja viia see turule, et kiirendada tehnoloogia levikut. Seega on kirjeldatud tüüpi kokkulepetest saadav kasu uuenduste ning konkurentsi leviku hoogustamise kaudu tooteturul suurem võrreldes nende konkurentsi kahjustava mõjuga.

Arvestades Eesti väiksust geograafiliselt piiritletud kaubaturuna, võib suure tõenäosusega eeldada, et tehnoloogia litsentsimist käsitlevad tehnosiirde kokkulepped omavad liikmesriikide vahelist mõju ning sellistel juhtudel saab rakendada Euroopa Komisjoni määrust tehnosiirde kokkulepete hindamisel. Võimalike üksnes Eestit puudutavate kokkulepete puhul saab lähtuda ka vastava siseriikliku määruse puudumisel põhimõttest, et sellist tüüpi kokkuleppeid, mis ühenduse õiguses ei kuulu keelu alla, pole võimalik keelata ka Eestis.


Airi Ilisson
21 Veebruar 2006
  Kommentaarid