Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Lääne-Viru Maavalitsus teeb Kaitseministeeriumile ettepaneku Letipea ja Rutja harjutusala asjus
Lääne-Viru Maavalitsus saadab kirja Kaitseministeeriumile, milles ta palub täiendada Letipea ja Rutja harjutusala keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi sotsiaalmajandusliku mõju analüüsiga.

Maavalitsus on seisukohal, et keskkonnamõju hindamise ja keskkonna juhtimissüsteemi seaduse § 40 lõige 4 punkti 6 kohaselt peab sisaldama keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne hinnangut kavandatava tegevuse mõjust inimese tervisele, sotsiaalsetele vajadustele, heaolule, varale.

Samuti peab maavanem Urmas Tamme sõnul olema ülevaade sellest, kuidas kavandatav tegevus mõjutab turismi, kohaliku ettevõtluse ja väikesadamate arendamist. Antud tegevus võib mõjutada oluliselt seda piirkonda - väheneb turistide arv, väikesadamas ei käi enam purjekaid, inimesed ei soovi seal elada ega sinna kolida.

Kavandatava tegevusega tuleks tegelda perioodil, kui piirkonnas on vähe turiste ning kindlasti tuleks eelnevalt teavitada elanikke, kui suurtükivägi või õhutõrje seal harjutama hakkab.

Lisaks sellele on maavanemal plaanis algatada 2009. aasta alguses Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Lääne-Viru maakonna rannikuala", mis hõlmab nii Vihula Viru-Nigula valda ja Kunda linna.

"Suhtume kriitiliselt ka koostaja poolsesse teavitamisse, mis meie hinnangul jäi kahjuks poolikuks. Kuigi planeerimisseadus paneb maavanemale mitmeid kohustusi seoses maakonna üldplaneeringu menetlemisega, jäeti meid teavitamata," ütles maavanem Urmas Tamm.

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonna juhtimissüsteemi seaduse § 37 lõike 1 kohaselt tuleb koostajal teavitada keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest isikuid ja asutusi, keda kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle vastu.

Lääne-Viru Maavalitsus teeb ettepaneku ministeeriumile teavitada edaspidi taolistel juhtumite puhul ka maavalitsust, samuti kohalike omavalitsuste üksusi, kelle territooriumi piiresse võib ulatuda kavandatavast tegevuses lähtuv keskkonnamõju. Samuti teavitada kavandatava tegevuse ala ja selle naaberkinnisasjade omanike avalikust väljapanekust ja arutelust.


Hilje Pakkanen
19 November 2008
  Kommentaarid