Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Maakondlik energiasäästu komisjon hakkab energiasäästu kavandama
Juuli algul moodustas Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm maakondliku energiasäästu programmi komisjoni. Komisjoni moodustamise mõte on luua töögrupp, kes hakkab koostama maakonna energiasäästule suunatud tegevuskava.

"Ehkki riigi tasandil räägitakse energiasäästust palju, on tegelikud tulemused kasinad, millele on viidanud ka Riigikontroll. Küsimus puudutab energiasäästu laiemalt, mitte ainult kortermaju, vaid ka omavalitsuste halduses olevate hoonete, küttesüsteemide ja -allikate haldust, hooldust ja renoveerimist," ütles maavanem Urmas Tamm.

See on edaspidi seotud energiakokkuhoiust tulenevalt ka rahaliste vahendite säästmisega.

Praegu puudub Eestis üldine ülevaade, millises seisus on nii kortermajad kui ühiskondlikud hooned, riiklikul tasandil neid andmeid ei koguta ega salvestata. Sama seis on ka meie maakonnas.

"Energiasäästule suunatud tegevustega tuleb alustada õiges järjekorras ja teha seda adekvaatsete tulemuste saamiseks ühtsetel alustel," rääkis komisjonis MTÜ Energiamärgise Teabekeskuse esindaja Ulvar Kapper.

Ülevaate saamiseks hakkab komisjon andmeid koguma omavalitsuste kaupa ja vahendusel.Energiamärgise nõue

See nõue tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2002/91/EÜ energiatõhususe kohta, mille kohaselt tuleb alates 2009.aastast hoonete ja nende osade müüjatel ja väljarentijatel esitada tehingu sõlmimisel energiamärgis. Nii saab ostja teada, kui palju tuleb tal edaspidi seal energia ja sooja saamiseks maksta.

Energiamärgist on õigus nõuda kortermajadel, st müügis olevatel objektidel ja on tingimusteta kohustuslik kõikidel avalik-ühiskondlikel hoonetel.

Energiamärgise olemasolust lähtuvalt saab planeerida edasist tegevust, näiteks, kas hoonet on vaja soojustada renoveerida või mitte ja kui suurt kokkuhoidu see annab.

Energiapartner OÜ esindaja Janar Eelmaa sõnul on praegu Eestis enamuses suurt energiakulu nõudvaid E-, F-, G-energiaklassi kuuluvaid hooneid ning vähe energiasäästlikke D-klassi kuuluvaid hooneid.

Kuigi ühtne süsteem energiasäästmiseks maakonnas veel puudub, on omavalitsused üht-teist juba ka ära teinud või tegemas.

Toetust korteriühistutele pakub ka SA Kredex. SA Kredex on avanud meetme, mille kaudu toetatakse nii energiaauditi kui renoveerimisprojekti teostust 50% ulatuses tingimusel, et rakendatavad meetmed peavad andma säästu vähemalt 20%.

Rakvere linnavolikogu liikme Marek Leemetsa sõnul kaardistas Rakvere linn eelmisel aastal linnas asuvad korterelamud ning lasteaiad. Samuti koostas linn energiasäästu näidisprojekti viiele linnas enam esinevale tüüpprojektile. Kortermajade energiasäästu uuring täitis oma eesmärgi, nõrgaks kohaks pidas Marek Leemets tulemuste kajastamist raskesti jälgitavas Exeli tabelis. "Kui võetakse aluseks ühtne hindamissüsteem, muutuvad ka saadud tulemused omavahel võrreldavaks."

Ka Kadrina vald on oma 2009.a eelarves ette näinud energiaauditite toetuseks 15 000 krooni. Valla arengukavas on kolme aasta (2008-2010) peale ette nähtud 420 000 krooni kortermajade rekonstrueerimistööde kaasfinantseerimiseks ja energiasäästumeetmete rakendamiseks.

Need on siiski üksikud positiivsed näited, energia kokkuhoidu pole veel piisava tõsidusega teadvustatud. Marek Leemets tõi näite Rakverest, kus linnaeelarves oli kaks aastat tagasi ette nähtud energiaauditi toetus korteriühistutele (a´ 1000 krooni). Selle oli aga linn sunnitud huvi puudusel kandma üle teistele eelarveridadele.

Energia kokkuhoiu paremaks teadvustamiseks on komisjonil kavas korraldada neis küsimustes teabepäevad: augustis omavalitsustele ja septembris korteriühistutele.

Komisjoni koosseis: Urmas Tamm - maavanem; Janar Eelmaa - Energiapartner OÜ, Ulvar Kapper - MTÜ Energiamärgise Teabekeskus; Sven Hõbemägi - VIROL tegevdirektor, Marek Leemets - Rakvere Linnavolikogu liige, Jüri Landberg - Rägavere vallavanem, Kaie Kranich - SA Lääne-Viru Arenduskeskus konsultant.Hilje Pakkanen
16 Juuli 2009
  Kommentaarid