Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Toimub ehitusmaavarade arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu avalik arutelu
Reedel, 17. juulil algusega kell 14 toimub Keskkonnaministeeriumi suures saalis (Narva mnt 7a, Tallinn) ehitusmaavarade arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu avalik arutelu.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärgiks on hinnata ehitusmaavarade arengukava kavandamise ja elluviimisega kaasnevat võimalikku keskkonnamõju.

Võimalik oluline keskkonnamõju on seotud eelkõige maavarade kaevandamise ja nende transpordiga. Samas mõjutab arengukava ka taastumatute loodusvarade kasutust, maakasutust ja maastikke, looduslikku mitmekesisust ja võimalikku mõju Natura 2000 võrgustiku alale, veeressurssi, jäätmeteket, inimeste tervist ja kohalike inimeste heaolu. Arengukava elluviimisega ei kaasne eeldatavat piiriülest keskkonnamõju.

Ehitusmaavarade arengukava koostamise aluseks oleva käskkirja, arengukava lähteülesande ning KSH programmi eelnõuga on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna maapõue büroos (kontaktisikud: Janne Tamm, tel 626 2980, e-post janne.tamm@envir.ee ja Maris Saarsalu, tel 626 0707, e-post) kuni 17.juulini, ka on materjalid kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi kodulehel http://www.envir.ee/ehitusmaavarad.

Ettepanekuid ja vastuväiteid ning küsimusi keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu kohta saab kirjalikult esitada kuni 17.juulini keskkonnamõju hindajale (kontaktisik Madis Metsur, tel 656 5428, mobiil 508 3785, e-post madis@maves.ee ).

Ehitusmaavarade arengukava põhieesmärgiks on ehitusmaavaradega varustatuse tagamine, võttes arvesse nende nõuetekohast kvaliteeti, optimaalset hinda ning minimaalset võimalikku veokaugust. Arengukava eelnõu koostamise aluseks on Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 ning selle rakendusplaan ehk Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013.

Ehitusmaavarade arengukava koostamist koordineerib Keskkonnaministeerium, osalevad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, omavalitsusliitude ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad ning erinevate valdkondade eksperdid. Arengukava eelnõu peaks olema valmis Vabariigi Valitsusele esitamiseks selle aasta lõpuks.


Brita Merisalu
16 Juuli 2009
  Kommentaarid