www.vnl.ee

Linnade liit soovib haridusreformi peatamist

Linnade liidu juhatus võttis vastu pöördumise, milles soovitakse haridussüsteemis kavandatavate muudatuste eelnõu menetlemise peatamist.

Linnade liidu juhatus ei pea õigeks, et pea kõiki elanikke puudutavat valdkonda otsustatakse muuta ilma sisulise avaliku arutelu ja ühiskondlike kokkulepeteta, reformi maksumuse analüüsideta ning juriidilise normitehnika vastu eksides, seisab peaminister Juhan Partsile, haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsale ja regionaalminister Jaan Õunapuule adresseeritud pöördumises.

Liidu juhatuse hinnangul muudetakse eelnõuga põhiseaduses, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ning haridusseaduses sätestatud kohalike omavalitsuste rolli hariduse kättesaadavuse tagamise osas ning kohaliku omavalitsuse toimimise põhialuseid.

Seetõttu jättis linnade liit haridus- ja teadusministeeriumi ette valmistatud eelnõu kooskõlastamata, teatas linnade liidu pressiesindaja BNS-ile.

Üleriigilised omavalitsusliidud ei ole olnud kaasatud suuremahuliste muudatuste ettevalmistamise protsessi, millega on rikutud Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas ning kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduses sätestatud põhimõtteid, seisab pöördumises.

Liidu juhatus märgib pöörumises, et üleriigilised omavalitsusliidud on esitanud eelnõu kohta hulgaliselt põhimõttelisi märkusi ja ettepanekuid, kuid konstruktiivse dialoogi vormis pole neid käsitletud ühelgi töörühma kohtumisel.

Minister Toivo Maimets vastas linnade liidu pöördumisele oma avaldusega, milles teatas, et hariduselu edendamiseks on vaja lahendusi, mitte pidurit.

Ta kinnitas, et ministeerium on muudatusettepanekute esitajana teadlik nendes sisalduvate muudatuste eesmärkidest ning mahust ja analüüsinud arvukates töögruppides põhjalikult võimalikke tagajärgi. "Ettepanekud on koostatud sellisel viisil, et tulemused oleks Eesti hariduseelule üksnes positiivsed," lisas ta.

Maimetsa sõnul on ministeerium sarnaselt liidule teadlik hariduskorralduse hetkeseisust ja on ka kursis siseministeeriumis valminud Eesti regionaalarengu strateegiaga, samuti riigikontrolli auditis esineva tõsise kriitikaga haridussüsteemi rahastamise suunas.

Minister nentis, et Eesti hariduskorralduses on palju puudujääke, millele tähelepanu juhtinud ka liidu esindajad. tähelepanu juhtinud. Ta lisas, et eelnõus on arvestatud liidu ettepanekutega, nagu ka kümnete teiste partnerite ettepanekutega.

Maimets lisas, et muudatuste ja ümberkorralduste vajalikkuses ei ole seni kahelnud ükski ühiskonnaelus osalev organisatsioon, huvirühm ega erakond. Ministeerium ja ligi üheksa kuud tegutsenud töörühmad on arvestanud iga võimaliku lahendusega ja lahendust tõotava ideega. Seepärast ei näe eelnõu esitanud ministeerium ühtki põhjust, miks peaks programmi praegusese staadiumis veel peatama või venitama.

Ta nentis, et arutlus muudatuse üle hariduskorralduses jätkub ning kõik edasiviivaid ideid ja ettepanekuid on oodatud.

Ministri sõnul täieneb programm iga päeva uute märkustega ja kindlasti sisaldab selle lõplik versioon veel palju arukaid täiendusi.

Maimets ütles, et kui linnade liidul on välja pakkuda terviklahendus hariduskorralduses vajalike reaalsete muudatuste osas, siis on ministeerium ülimalt huvitatud sellega tutvumisest. "Terviklahendusi sisaldavaid muudatusi on Eesti hariduskorraldus oodanud kõigilt asjaosalistelt juba üle kümne aasta ning niisama protsessi pidurdamine ei saa olla eesmärk omaette," teatas ta.  BNS   12 Oktoober 2004