www.vnl.ee

Arhusi konventsiooni rakendamise aruande kommenteerimise aeg pikenes

Veebruari alguses pani keskkonnaministeerium oma kodulehele www.envir.ee välja keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni ehk Århusi konventsiooni rakendamise aruande Eestis.

Arhusi konventsiooni rakendamise aruandele oodati esialgu kõikide huviliste kommentaare ja täiendusi kuni 14. veebruarini. Tulles vastu keskkonnaorganisatsioonidele, pikendati seda tähtaega kuni 18. veebruarini 2005. Kommentaarid, täiendused ja ettepanekud palume saata Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna juhataja Mirjam Vili e-postile mirjam.vili@ekm.envir.ee .

Laekunud kommentaare ja täiendusi analüüsitakse ning vajadusel viiakse aruandesse sisse vastavad parandused. Pärast lõpliku aruande valmimist esitatakse see Århusi konventsiooni sekretariaadile. Käesoleva aasta mais arutatakse laekunud aruandeid konvetsiooni osaliste kohtumisel.

Arhusi konventsioon on 1998. a. Taanis koostatud lepe, millele Eesti kirjutas alla sama aasta juunis ja mille Riigikogu ratifitseeris aastal 2001. Konventsiooni idee on on anda avalikkusele võimalus saada infot ja kaasa rääkida keskkonda puudutavate otsuste tegemisel ning vajadusel neis küsimustes ka kohtusse pöörduda.

VNL-Online


   16 Veebruar 2005