www.vnl.ee

Riigikogu kiitis heaks rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse

Täna, 20. aprillil, võeti Riigikogus vastu siseministeeriumi algatatud rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus, mis loob eeldused rahvastikuregistri andmete kvaliteedi parandamiseks ja seni registri kasutamisel ilmnenud probleemide lahendamiseks ning lihtsustab andmetele juurdepääsu.

Seaduse jõustumine omab suurimat mõju registris olevaile elukohaandmete kvaliteedile.

Muudatusega täpsustatakse isiku kohustust hoolitseda rahvastikuregistris olevate elukohaandmete õigsuse eest. Ebakorrektsed elukohaandmed põhjustavad probleeme kohalike eelarvete kujundamisel ning erinevate avaliku sektori korraldatavate teenuste osutamisel. Samuti mõjutavad ebakorrektsed andmed rahvastikurände statistika teostamist.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel ning kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel. Rahvastikuregistrisse kantud elukohaandmed ei anna õigusi omandi käsutamiseks või kasutamiseks.

Elukohaandmete kandmine rahvastikuregistrisse toimub elukohateate alusel. Elukohateade esitatakse valla- või linnavalitsuse (Tallinnas linnaosa valitsuse) elanike arvestusega tegelevale allüksusele või ametnikule (registripidajale) isiku poolt seoses elama asumisega või elukoha muutumisega Eestis, elama asumisega välismaale või välismaalt Eestisse elama asumisega

Oma elukohaandmete õigsuse kontrollimiseks tuleb veebilehel www.eesti.ee valida "kodanikuportaali sisenemine" ja tuvastada isik ID-kaardi või internetipanga paroolidega.

Seadus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.


Jaana Aduson


   20 Aprill 2005