www.vnl.ee

Internetis kogutakse allkirju ilmaliku ühiskonnakorra poolt ja riigikiriku vastu

Paari päeva jooksul on ligi 500 inimest ühinenud internetis avaldatud
pöördumisega, milles protesteeritakse põhiseadusevastase riigikristluse
süvenemise vastu Eestis.

Kodanikualgatuse korras koostatud pöördumises viidatakse, et riiklike ja
kristlike struktuuride süvenev segunemine ohustab ilmaliku õigusriigi
humanistlikke aluseid ning on vastuolus kristlaste väikese osakaaluga
rahvastikus.

Taunimisväärsete nähetena on esile toodud kavatsus kehtestada
üldhariduskoolides kohustuslik usundiõpetus ja kavatsus vähendada
loodusteaduste õpetamise mahtu. Samuti taunitakse riigipalgaliste
vaimulike tegevust vangla- ja kaitseväekaplanitena, riigiasutuste
lippude õnnistamist, riigijuhtide osavõttu Eesti Vabariigi aastapäeval
toimuvast jumalateenistusest, kristliku jumala poole palvetamist
Kaitseväe paraadi ajal, Tartu Ülikooli usuteaduskonna evangeelset
arengukava jm.

Samuti mõistetakse hukka peaminister Andrus Ansipi ühemõtteline
toetusavaldus kristlusele ja selle väärtustele ning tema põhiseaduse
vastased ja solvavad hinnangud nende suhtes, kes teostavad oma
põhiseaduslikku õigust mitte kuuluda kristlikusse kirikusse.

Pöördumisega on ühinenud mitmeid tuntud teadlasi ja kultuuritegelasi,
näiteks: Eesti TA akadeemik loodusteadlane Erast Parmasto, Eesti TA ja
Euroopa TA akadeemik füüsik Peeter Saari, Loodusuurijate Seltsi
president Marek Sammul, filosoofiadoktorant Jaan Kangilaski,
keeleteadlane Tõnu Seilenthal, filosoofiamagister ja õppejõud Marek
Volt, kirjandusteadlased Märt Väljataga ja Kajar Pruul, Eesti Kirjanike
Liidu Tartu osakonna esimees Berk Vaher, kirjanikud Karl-Martin
Sinijärv, Liisi Ojamaa, Triin Soomets, Aapo Ilves, Hasso Krull, Asko
Künnap, kunstnikud Peeter Laurits, Herkki Merila, Ki wa (Jaanus
Kivaste), ajakirjanikud Tiit Kändler, Barbi Pilvre, muusik Lauri Õunpuu,
näitleja ja raadiomees Margus Lepa jt.

Pöördumisega liitunud Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik ütles, et maa- ja
taarausulisi ühendav koda on aastaid juhtinud avalikkuse tähelepanu
ähvardava riigiusu ilmingutele. “Kuigi kristlased moodustavad
ühiskonnast vaid väikse osa, on nad hästi organiseerunud ja töötavad
sihikindlalt riigikristluse kehtestamise nimel. Nad kasutavad ära seda,
et rahvastiku mittekristlik enamus on maailmavaateliselt
organiseerumata. Samuti puudub Eestis seni usuvabaduse seadus, mis
korraldaks täpselt ühiskonna ja uskude vahelisi suhted.” ütles Kaasik.

Ta lisas: “Avatud pöördumisega võiksid liituda kõik Eesti heast
käekäigust huvitatud inimesed sõltumata usulistest ja poliitilistest
veendumustest, rahvusest ning sotsiaalsest seisundist. Kui Eesti taganeb
ilmaliku riigi paleusest, avame me tee terrorismile ja demokraatia
hääbumisele. Riigi ja usu suhete korraldamisel on meil põhjust eeskuju
võtta Jaapanist, kus ilmalik ühiskonnakorraldus on taganud kodanikele
tõelise usuvabaduse ja muutnud Jaapani edukaks ja tugevaks riigiks.”

Pöördumine on avatud liitumiseks kõigile. Pöördumise tekstiga saab
tutvuda sellega liituda aadressil:

http://www.petitiononline.com/evpsuv/petition.html

Austusega


Auli Kytt
Maavalla Koda
auli.kytt@maavald.ee
56 686 892
56 686 593Usuvabadusest ja usu(ndi)õpetusest

Pöördumine


Avalik pöördumine Eesti Vabariigi kodanike, lapsevanemate,
seadusloojate, õpetajate, teadlaste, omavalitsuste, inimõiguste ja
–vabaduste eest seisjate ning kõigi teiste asjast huvitatute poole.

Meie, allakirjutanud, pidades silmas Eesti Vabariigi Põhiseadust (§§ 12,
40 ja 41) [1] ja

1. jälgides elavat arutelu usu(ndi)õpetuse üle üldhariduskoolis, mille
ainekava tööversioon [2] on ühekülgselt kristlusekeskne, sisult
evangeliseeriv, teisi usutunnistusi ja uskmatust tõrjuv, püüab jätta
ekslikku muljet, nagu oleks eetika religiooni ainuõigus ning religioon
inimeste elu ja kultuuri vältimatu osa;

2. kuuldes XXI sajandi teadmistepõhise ja ilmaliku ühiskonnakorraldusega
vastuolus olevatest plaanidest vähendada loodusteaduste õpetamise mahtu;
[3] [4]

3. arvestades ristiusu väikest kandepinda tänapäeva Eesti ühiskonnas;
[5] [6]

4. märgates kõige kõrgemal riiklikul tasemel tehtavaid riigikirikule
tunnuslikke eelistusi ühele religioonile (riigiasutuste lippude
õnnistamine, kaplanaat vanglates, Kaitseväes, Eesti Vabariigi
aastapäeval toimuv jumalateenistus riigijuhtide osavõtul, palve
kristliku jumala poole Kaitseväe paraadi ajal, Tartu Ülikooli
usuteaduskonna evangeelne arengukava [7] jm [8] );

5. lugedes peaminister Andrus Ansipi ühemõttelisest toetusest
kristlusele ja selle väärtustele ning põhiseadusvastaseid ja solvavaid
hinnanguid nende suhtes, kes teostavad oma põhiseaduslikku õigust mitte
kuuluda kristlikusse kirikusse; [9]


väljendame oma muret, et:

* pedagoogiliselt küündimatu religiooniõpetuse ainekava rakendamine
pärsib laste vaimset arengut ning iseseisva mõtlemise võimet,
annab ühekülgse ja meelevaldse pildi kultuurist, ühiskonnast,
eetikast ja religioonist;

* meie laste toimetulek ja konkurentsivõime tänapäeva ja tuleviku
teadmistepõhises maailmas saab kahjustatud, kui plaanitav
reaalainete ja loodusteaduste mahu vähendamine teoks saab;

* ilmaliku õigusriigi ja usuliselt erapooletu humanistliku eetika
põhimõtted on asetatud kahtluse alla;

* kõrgeimal riiklikul tasemel rajatakse teed riigikiriku tekkele;

* riiklik toetus ühele religioonile kahjustab kõikide kodanike
põhiseaduslikku usuvabadust ja õigust mitte tunnistada ühtki
religiooni;


ja protesteerime otsustavalt selliste suundumuste vastu.

------------------------------------------------------------------------


^[1] Eesti Vabariigi Põhiseadus http://www.riik.ee/et/pohiseadus.html
^[2] Religiooniõpetuse ainekava tööversioon; Pille Valk jt
http://www.eelk.ee/religiooniopetus2.html
^[3] Füüsikata pole tulevikku; Ene Ergma, Postimees 16. november 2005
http://www.postimees.ee/171105/esileht/arvamus/183199.php
^[4] Poolsalajane õppekava võtab lastelt loodustunde vähemaks; Eva
Kübar, Postimees 19. november 2005
http://www.postimees.ee/211105/esileht/siseuudised/183599.php
^[5] Eestlased usuvad jumala asemel “mingisugust vaimu”, Postimees
Online 22. november 2005
http://www.postimees.ee/231105/online_uudised/183869.php
^[6] Eurobaromeeter, Sotsiaalsed väärtused, teadus ja tehnoloogia; juuni
2005
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf
^[7] Tartu Ülikooli Usuteaduskonna arengukava 2000-2005
http://www.us.ut.ee/37447
^[8] Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide
protokoll http://www.ekn.ee/dokumendid/vv_ekn_ ühishuvi_17.10.02.pdf
<http://www.ekn.ee/dokumendid/vv_ekn_yhishuvi_17.10.02.pdf>
^[9] Peaminister Andrus Ansip konverentsil “Kristlikud väärtused Eesti
poliitikas”, 11. november 2005
http://www.riik.ee/brf/index.php?id=31509&op=print&PHPSESSID=46b
<http://www.riik.ee/brf/index.php?id=31509&op=print&PHPSESSID=46b>


   30 Oktoober 2005