www.vnl.ee

Täna kohtuvad Soome ja Eesti jõuministrid

Täna kohtuvad Tartus Soome ja Eesti justiits- ja siseministrid, arutamaks Soome EL eesistumise prioriteete justiits- ja siseküsimuste valdkonnas ning mitmeid muid teemasid.

Ministrite kohtumisel tulevad arutlusele Soome kogemus ja Eesti ettevalmistused Schengeni õigusruumiga liitumiseks; samuti arutatakse organiseeritud kuritegevuse ja piiriülese kuritegevuse tõkestamisega seonduvat, Eesti ja Soome koostööd ärikeeldude vastastikuseks tunnustamiseks vajalikke tegevusi ning vangide kodumaale üleviimise tõhustamist.

Eesti ja Soome ministrid arutavad politsei- ja justiitsametnike vahelise koostööga seotud küsimusi. Koostöö põhilisteks eesmärkideks on kriminaalvastutusele võtmise efektiivne elluviimine ja uurimise õigeaegne piiritlemine kuriteopaigariigi ametkondade vastutusele ning kriminaalsel teel saadud tulu jälitamise ja konfiskeerimise tõhustamine. "Eesti ja Soome uurimisametnike vahelist koostööd tuleks senisest aktiivsemalt arendada. Oleme seadnud prioriteediks kriminaaltulu jälitamise ja konfiskeerimise ning olen kindel, et tõhustades koostööd naaberriikidega saavutame kiiresti häid tulemusi piirideülese organiseeritud kuritegevuse ohjeldamisel," sõnas justiitsminister Rein Lang.

Justiitsministrite vahel sõlmitava leppe kohaselt julgustatakse politsei- ja justiitsametnikke looma ühiseid uurimisrühmi ja tõhustatakse sellele suunatud tegevust. Selle eesmärgi saavutamiseks moodustatakse Soome ja Eesti vaheline politsei ja prokuratuuri esindajatest koosnev järelevalverühm, mille tegevuse eesmärgiks on 2006. aasta jooksul Soome ja Eesti jälitustegevuse vastastikuse osalemise tõhustamine, ühiste uurimisrühmade töö efektiivne käivitumine ja prokuratuuride kaasamine tegevusse, samuti tehakse koostööd mitmete Euroopa Liidu institutsioonidega ja teiste liikmesriikidega.

Eesti ja Soome justiitsministrid allkirjastavad samuti koostööprotokolli, et tõhustada riikidevahelist infovahetust ärikeeldude valdkonnas. Soome on juhtinud tähelepanu probleemile, et soomlased, kellele on kohaldatud ärikeeldu, asutavad Eestis äriühingu ning tegutsevad selle kaudu Soomes edasi. Andmevahetuse sisseseadmisel kaalub Eesti Soomes kohaldatud ärikeeldude tunnustamist võrdselt Eestis kohaldatud ärikeeldudega. Kui Eesti ja Soome õigusaktid on omavahel harmoniseeritud, võiks Soome kaaluda võimalust tunnustada ka Eestis kohaldatud ärikeelde.

Ärikeeldude alane andmevahetus hakkab toimuma Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Soome justiitsministeeriumi vahel. Mõlemad asutused on oma riigi ärikeeldude andmebaasi haldajateks, andmebaasid ise on mõlemas riigis avalikud. Andmevahetuse sisseseadmise eelduseks on õige isiku tuvastamise võimalus. Edaspidi hakatakse Eestis Euroopa Liidu kodaniku elukoha registreerimisel ja Eesti isikukoodi taotlemisel sisestama rahvastikuregistrisse ka isiku välismaist isikukoodi. See võimaldab Eesti äriregistri pidajal kontrollida, kas Soomes ärikeelu saanud isik on seesama, kes taotles Eestis enda äriregistrisse kandmist Eesti isikukoodiga.


Kristi Künnapas


   06 Veebruar 2006