www.vnl.ee

Keskkonnaministeerium esitas oma seisukohad uue õppekava üldosa suhtes

Keskkonnaministeeriumi ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse esindajad arutasid täna loodusainete ning säästvat haridust toetavate tegevuste kajastatust Põhikooli ja Gümnaasiumi riikliku õppekava üldosas.

Abiminister Olavi Tammemäe edastas õppekava koostajatele Keskkonnaministeeriumi seisukoha, et õppekava tuleb käsitleda süsteemselt, integreeritult ning selle koostamisel on oluline tugineda vastavatele erialaekspertidele.

Keskkonnaministeerium ei näe uue õppekava toimimise võimalikkust ilma keskkonna- ja säästva arengu temaatika käsitluseta ja vastavate põhioskuste ja kompetentside kujundamiseta.
Abiminister Olavi Tammemäe lausus, et ministeerium peab oluliseks uue õppekava koostamisel lähtuda ka seni veel vastuvõtmata säästvat arengut toetava hariduse (sh loodus- ja keskkonnahariduse) kontseptsiooni põhimõtetest, et tagada kooli lõpetavatele noortele arusaamine keskkonnaga seotud probleemidest ning tema enda otsustest.

"Täna arutletud õppekava üldosa peab tagama, et kooli lõpetanud noor suudab aru saada, mida tema tehtud otsused toovad kaasa meie keskkonnale," ütles Olavi Tammemäe.

Keskkonnaministeeriumi seisukohad "Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa" suhtes ühtivad Bioloogiaõpetajate Ühingu ning Bioloogia ja Geograafiaõpetajate Liidu seisukohtadega. Lähipäevadel edastatakse Keskkonnaministeeriumi kirjalikud seisukohad Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele.

Mart Siilivask


   21 Veebruar 2006