www.vnl.ee

Riik toetab sporti Maavalitsuse kaudu maakonna sporti ligemale 800 000 krooniga

Riigieelarvest eraldati Lääne-Viru Maavalitsuse kaudu maakonna sporditegevuseks toetusi 2009.aastaks harrastusspordile, tervisespordikeskusele ja algklasside õpilaste kohustusliku ujumise algõpetuse läbiviimiseks kokku 874 250 krooniga.

Vaatamata keerulisele olukorrale anti ujumise algõpetuse läbiviimiseks maakonna koolide 2.klassis käiva 660 õpilase jaoks kokku 209 220 krooni. Lepingud sõlmiti maavalitsuse ja kõikide kohalike omavalitsuste ning kahe erakooli (Rakvere Eragümnaasiumi ja Mihkli Kooli) ja kahe riigikooli (Vaeküla ja Porkuni Kool) vahel.

Riik toetab ujumise algõpetuse läbiviimist algklassides 2005.aastast alates. Riigipoolne osa on moodustanud ujumise algõpetuse kogukuludest ainult neljandiku. Näiteks ühe õpilase ujuma õpetamise keskmiseks maksumuseks kujunes 2008.aastal 1513 krooni, millest u. 44% moodustasid transpordikulud.

Kultuuriministeerium eraldas maavalitsuse kaudu harrastusspordi toetuseks maakondliku tähtsusega ja maakonna arengukavas olevate tegevuste elluviimise kindlustamiseks käesolevaks aastaks 355 030 krooni. Sellest suurima osa moodustavad teotused maakonna meistrivõistluste läbiviimiseks - 128 500 krooni. Järgnevad toetused mitmesugustele suusa-, ratta- jooksu- jt spordipäevade jmt liikumisharrastuslike ürituste läbiviimiseks - 100 300 krooni. Sportimispaikade heakorrastamist ja spordiinventari soetamist toetatakse harrastusspordirahadest 17 500 krooniga, spordiorganisatsioonide tegevust 21 500 krooniga, koolituseks 3 000 krooni, spordiürituste reklaamimiseks ja teavitamis-tegevuseks 34 046 krooni ning reservi jäi 50 183 krooni.

Harrastusspordirahadega toetatakse 38 harrastusspordi üritust, 21 meistrivõistlust ja 18 spordiorganisatsiooni kaudu muid sportlikke ettevõtmisi maakonnas.

Taotlusi laekus 22 organisatsioonilt summas 551 405 krooni.

Raha jaotatakse kvartalite kaupa maavalitsuse ja spordiorganisatsiooni vahelise lepingute alusel.

Maakondlike tervisespordikeskuste programmist jätkatakse sel aastal Väike-Maarja Ebavere tervisespordikeskuse ehitamise toetamist 300 000 krooniga.

Tutvuda maavanema korralduste ja harrastuspordi ja ujumise algõpetuse toetuste kohta saab maavalitsuse kodulehel www.2l-virumv.ee avalik teave http://www2.l-virumv.ee/?id=23788.


Marge Lepik


   03 Aprill 2009