www.vnl.ee

Eesti toetab Euroopa põllumajanduspoliitika lihtsustamist

Eesti toetab ühes pajude Euroopa Liidu riikidega Euroopa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamise lihtsustamist, et see muutuks nii toetuste taotlejatele kui administreerijatele lihtsamaks, odavamaks ja ühiskonnale arusaadavamaks.

Eesti ühines ka vastava deklaratsiooniga, millega soovitakse selgemat tegevusplaani ja ajakava Euroopa Komisjonile konkreetsete ettepanekute väljatöötamiseks. Deklaratsiooniga ühines suur osa liikmesriikidest.

ÜPP lihtsustamise teemat aga ka vähemsoodsate piirkondade määratlemise süsteemi uuendamist puudutati põhjalikult ka põllumajandusminister Helir-Valdor Seedri tänahommikusel kohtumisel Hollandi põllumajandusministri Gerda Verburgiga.

Seedri sõnul tuleb võimalikult kiirest uuendada vähemsoodsate piirkondade määramise kriteeriumid ning muuta Euroopa riikide vahel võrreldavamaks neile piirkondadele antav toetus. Nii oleks tagatud kõigi võrdsem kohtlemine.

Kohtumisel rõhutati ka vajadust tuua selgemalt välja põllumajandustoetuste üldist olemust, sest nende abil pakutakse ühiskonnale avalikku teenust nii toiduga varustamise kui väärtuslike maastike ja keskkonna säilitamisel. Muude teemade osas arutati Hollandi ministriga ka senisest tihedamat koostööd Eesti ja Hollandi vahel Türgile ja teistele riikidele Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias planeeritavate abiprojektideraames.

Hollandi ministriga arutati ka arenguabiga seotud küsimusi ning koostööd teaduse ja arenduse vallas Eesti Maaülikooli sotsiaalinstituudi ning Hollandi vastavate uurimisasutuste vahel.

Põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogus andis Euroopa Komisjon ka ülevaate planeeritavast Euroopa ühise kalanduspoliitika reformpaketist, mille eesmärk on kriitiliselt üle vaadata ning vajadusel muuta või täiendada praktiliselt kogu kalanduspoliitikat.

Ülevaade tõi välja kalanduspoliitika senise rakendamise edusammud, aga ka kriitilised arengud. Peamisteks probleemideks on endiselt varude ülepüük, liigsed püügivõimsused aga ka majandus- ja sotsiaalprobleemid kalandussektoris. Eesmärk on rakendada oluliselt efektiivsem ja jätkusuutlikum kalanduspoliitika aastast 2012.

Teise kalandusega seotud punktina arutati vesiviljeluse, sealhulgas kalakasvatuse tulevikku Euroopas. Kui mujal maailmas on see valdkond viimastel aastatel kiiresti arenenud, siis Euroopas on toimunud pigem tagasiminek. Peamiste väljakutsetena toodi välja vesiviljeluseks sobivate alade kasutuselevõtuga seotud administratiivsete takistuste rohkust. Kõigi nimetatud teemade arutelu jätkub järgnevatel ministrite nõukogudel.


Hindrek Riikoja


   24 Aprill 2009