www.vnl.ee

Keskkonnainspektsioon saab uurimisasutuseks

Sel nädalal presidendi poolt välja kuulutatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
anna
b Keskkonnainspektsioonile alates 1. septembrist uurimisasutuse staatuse ehk õiguse menetleda keskkonnaalaseid kuritegusid.

 Muudatus tähendab seda, et kui siiani tegi Keskkonnainspektsioon keskkonnakuritegude puhul esmased uurimistoimingud, andes seejärel materjalid üle politseile, siis edaspidi viib inspektsioon enda alustatud kriminaalmenetlused läbi algusest lõpuni.

 „Riigikogu otsustas, et ressursside säästlikuks kasutamiseks on otstarbekas anda keskkonnakuritegude menetlemine täielikult Keskkonnainspektsiooni pädevusse. Keskkonnainspektsiooni eesmärke ja tegevusvaldkondi arvestades on keskkonnakuriteod Keskkonnainspektsiooni otsene prioriteet,” ütles Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov.

 “Omame erialast kompetentsi, mis on vajalik üsnagi spetsiifiliste keskkonnaalaste kriminaalasjade lahendamiseks, samuti on meil kohtueelse menetluse valdkonnas arvestatava kogemusega inspektorid,“ lisas Volkov.

 Keskkonnakuritegude menetlemise kõrval jätkab Keskkonnainspektsioon igapäevast keskkonnaalast järelevalvet ning keskkonnaalaste väärtegude menetlemist.

 Lisandunud ülesannete täitmine eeldab ressursside ümbersuunamist, see tähendab keskendumist tõsisematele keskkonnarikkumistele.

 
  
Leili Tuul   17 Veebruar 2011